Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Μαζούρκικα μοντέρνικα
Μ΄ αρωτησάνικαν κάτι ατόμικα
τσας επικίνδυνα δια τας μάζικας
τα τραγούδιτικα εν νεκατωσίδικα
πρεπει να ρώταναν πιο παιδικάντικα

Sólo un piñúflico la formulárica
pa mis adéntricos yo comentárica.

Le he contestádico yo al preguntónico
cuando la guática pide comídica
pone al cristiánico firme y guerrérico
por sus poróticos y sus cebóllicas,
no hay regimiéntico que los deténguica
si tienen hámbrica los populáricos.

Eρωτημάτικοι κομματιδίτικοι
Κρυψιδονίτικοι πολλά κακίστικοι
Εν χατταδίτικα más que los vérsicos
más que las huélguicas y los desfílicos,
bajito cuérdica firman papélicos,
Πλεννουν τα σιέρκα τους Ποντιοπιλάτικοι

Caballeríticos almidonáticos
almidonádicos mini ni ni ni ni...
le echan carbónico al inocéntico
y arrellanádicos en los sillónicos
cuentan los muérticos de los encuéntricos
como frivólicos y bataclánicos.

Varias matáncicas tiene la histórica
en sus pagínicas bien imprentádicas,
para montárlicas no hicieron fáltica
las refalósicas revoluciónicas.
El juraméntico jamás cumplídico
es el causántico del desconténtico.
Ούτε οι αρκάτικος, ni los paquíticos
έχουν το φτέξιμον señor fiscálico.

Lo que yo cántico es una respuéstica
a una pregúntica de unos graciósicos
y más no cántico porque no quiérico
tengo flojérica en los zapáticos,
en los cabéllicos, en el vestídico,
en los riñónicos y en el corpíñico.

Δεν υπάρχουν σχόλια: