Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Disruption της Μουτζ̆έντρας τζ̆αι οι καταβολές της αριστεράς.Κυριακή απόγευμαν. Βρέσ̆ει μέρες στην Κεντρικήν Ευρώπην. Υγρασία, μούχλα τζ̆αι μανιτάριν παντού. Ο νήλι̮ος νεφανίσκει δάει-τζ̆άει τζ̆αι χάννεται πάλε. Έκοψα μόνος μου σήμμερα έσσω, τζ̆αι γεύκουμαι την ελευθερίαν της μοναξ̮̆ιάς. Η νοσταλγία της πυράς του καλοτζ̆αιρκού άννοιξεν μου την όρεξην για φατζ̆ην μουτζ̆έντραν. Σ̆ειμωνιάτικον φαΐν του νότου.

Στερεότυπη η συνταγή. Χογλάζεις για κανέναν τέταρτον 2-3 φεντζ̆άνια φατζ̆ήν μόνην της τζ̆αι τελειώννεις το ψήμαν προσθέτοντας περίπου 1/3 της ποσότητας ρύζιν. Άμαν ιψηθούν, κάμνεις μιαν τηάνισην 1-2 κρομμύθκι̮α να ροδίσουν μες το ελιόλαδον, τζιαι γύρνεις της τα πουπάνω με το λάιν. Όταν ήμουν μιτσής, κάθε Τρίτην ετρώαμεν μουτζ̆έντραν. Η ίδια συνταγή κάθε φοράν. Κάθε Τρίτην η ίδια γεύση. Η μάνα μου ετηάνιζεν τζ̆αι ψουμίν κατσουρούες με το κρομμύιν τζ̆αι εδίαν μιαν αίσθησην του λιπαρού την ώραν που εσκάζαν οι κατσουρούες μες το στόμαν.

Εσκέφτουμουν τον φίλον μου τον Τιερί που μετά που μιαν επίσκεψην στην Ελλάδαν, υποστήριζεν ότι την στερεότυπην κουζίναν εν ο μαζικός τουρισμός που την συντηρεί. Κατά τον Τιερήν, εν ο τουρίστας που ζητά γκρήκ σάλατ σε ούλλα τα εστιατόρια που επιβάλλει την στερεοτυπίαν στο μενού, να σου σερβίρουν ούλλοι σαλάταν με έναν κομμάτι φέτταν πουπάνω αρτισμένην με ρίγανην. Αμάθητος του μαζικού τουρισμού, την δεύτερην εφτομάδαν σε Ελληνικόν νησίν, να τρώει κάθε μεσομέριν όπου πάει τουριστικήν κουζίναν σε γκρηκ τάβερν, εκατάλαβεν ότι εν η αγορά που καθορίζει το μενού τζ̆αι όι ο εστιάτορας. Η θεωρία του όμως καταρρίπτεται, διότι έσσω της μάνας μου κάθε τρίτην συνεχίζεται η ίδια παράδοση με την ίδιαν μουτζ̆έντραν, την ίδιαν που έτρωεν έσσω της μάνας της. Βράζεις δύο φεντζ̆άνια φατζ̆ήν, τελειώνεις το ψήσιμον με νάκκον ρύζιν, κάμνεις τηάνησην με τες κατσουρούες ...

Εγώ πάντως σήμερα δεν είναι το λάδιν το καουρτισμένον που πεθυμώ, ούλλον τοξίνην, ούτε το ακριλαμίδιον του κρομμυθκιού του καραμελλωμένου, με πεθαμμένες ούλλες τες βιταμίνες τζ̆αι τα αρώματα. Εν την γεύσην της φατζιής που πεθυμώ, ειδικά παντρεμένην με τζ̆είνην του ρυζ̆ιού, με την μυρωθκιάν τζ̆αι το χρώμαν της να διεισδύει μες το ρύζιν. Την γλυκάδαν της καραμέλλας του κρομμυθκιού έψαξα να την έβρω αλλού μες την συνταγήν μου. Όταν εδούλεφκα αρκάτης στον Μελήν τον κηπουρόν, τζ̆είνου άρεσκεν του η σούππα η φατζ̆ή, τζ̆αι πάντα έβαλλεν καρρόττον τζ̆αι σκόρτον μέσα. Άρεσκεν μου πάρα πολλά το φαΐν του Μελή, ειδικά που ήταν καλός τζ̆αι δίκαιος άνθρωπος τζ̆αι δεν εκαταδέχετουν να πιάσει υπεραξίαν που την δουλειάν μου. Επηαίνναμεν τζ̆αι σάζαμεν κήπους, τότες που είχα ανάγκην να συμπληρώσω τον πενιχρόν μισθόν των 195 λιρών τον μήναν. Τζ̆είνος μάστρος, εγώ τσ̆ιουράκκιν, εχρέωννεν τον πελάτην πεντόλιρον την ώραν. Για έναν Σάββατον δουλειάν εδίαν μου τέσσερα δεκάλιρα, όσα έπκι̮αννεν τζ̆αι τζ̆είνος. Έβρισκα το παράξενον που ο Μελής δεν έθελεν να φκάλει το κατιτίς του. Δεν μου δουλεύεις, είπεν μου που του επρότεινα να κρατήσει κάτι, βοηθάς με. Εκαθάρισα 3-4 καρότα τζι έτριψα τα με τον τρίφτην τον χοντρόν. Αν τα διαλύσεις με τον ψιλόν, θα γινεί σαν τον πουρέν. Σε ένα ππελάφιν, αρέσκει μου τα υλικά να έχουν την ίδιαν κοκκομετρίαν. Την γλυκάδαν που θα σωζυάζει την δυνατήν γεύσην της φατζ̆ής εμπνεύστηκα την που την σούππαν του Μελή. Παρόλον που ήταν εδεκίτης, εσυμπεριφέρετουν σαν κομμουνιστής. Έκοψα τζ̆αι έναν καλόν κομμάτιν τζ̆ίντζ̆ερ σε ξαννιούες διαστάσεων τριχοτομημένου σπιρτόξυλου. Έκοψα τζ̆αι ελάχιστον κουρκουμάν να πικρίσει λλίον για να σοζυάζει την γλυκάδαν του καρρόττου. Έκοψα έναν κρομμύδιν τζ̆αι έβαλα το στην μαείρισσαν με μισόν φεντζ̆ανούιν νερόν αντίς λάιν τζ̆ι εξάχνισα το σαν την τηάνισην. Το λάιν είπαμεν δεν το κρούζουμεν αν λάβουμεν στα σοβαρά τες σύχρονες γνώσεις.


Με το κρομμύδιν έβαλα τζ̆αι τον κουρκουμάν τζ̆αι το τζ̆ίντζ̆ερ, τζ̆αι άρτισα τα ούλλα με σκόνην γκαλάγκα (έναν είδος Θαϋλανδέζικου ντζ̆ίντζ̆ερ) που διά μιαν υπέροχην όξυνην μυροθκιάν στα αρτίματα. Έσ̆ει τοξικήν διεθνοποίησην, με πολυεθνικές όπως τα Μαχτόνας, την Νεστλέ ή την Μοσσάντο, που ορίζουν με τα κέρδη τους τες γεύσεις τζ̆αι το περιεχόμενον μες τα πιάτα των αθρώπων, έσ̆ει όμως τζ̆αι μιαν άλλην διεθνοποίησην, την διεθνοποίησην της γνώσης, των γεύσεων, των αγώνων των ανθρώπων. Έξερεν τωρά η στετέ μου, που επαράδωσεν την συνταγήν στην μάναν μου, την ύπαρξην του τζ̆ίντζ̆ερ ή του γκαλάκγα; Η κουρού-τηάνηση με τον νερόν, δεν διά καραμέλλαν (διά δηλαδή άμαν το αφήσεις το κρομμύδιν να μισοκρούσει, αλλά προς τί; ). Πασ̆ινίσκει όμως την σάρζαν του φαγιού. Έψησα τα λλίον να ως που να φύει το νερόν τζ̆αι να εξατμήσει ταυτόχρονα τζ̆αι τα θεία τζ̆αι την κρομμυδίλλαν. Μόλις εστέγνωσεν το νερόν τους έβαλα μέσα τα τριμμένα καρρόττα τζ̆αι αλάτισα. Την φατζ̆ήν την είχα ψήσει που πριν όπως ψήννει κάποιος την φατζ̆ήν την μουτζ̆έντραν με το ρύζι τζ̆ι εκουτούκλησα της την κουρού τηάνισην πουπάνω. Κουρού γιαχνίν δεν είναι νεωτερισμός. Έκαμνεν τζ̆αι η στετέ μου η Χατζ̆ήνα τες ημέρες που ενίστευκεν το λάιν. Πριν να τα σβήσω, έγυρα τους τζ̆αι έναν λαδόξυδον με πολλά καλόν λάδιν τζ̆αι πολλά μυρωδάτον ξύδιν. Ούλλα τα προϊόντα βιολογικά τζ̆αι το λάδιν το καλόν αγουρέλαιον-μούσκος.  Με τες σύχρονες τεχνικές μεταποίησης, μπορούν να σου κάμουν αγουρέλαιον που δεν αψέφκει που τον Γεννάρην τζ̆αι μεινίσκει γευσάτον ολογρονού. Φαντάσου να του έκρουζα τα αρώματα με την στερεοτυπίαν μου. Άφηκα τα να τραβήσουν τζ̆αι να ποριφάνουν.
Έτσι φαΐν είσ̆εν τζ̆αιρόν να φάω. Εγλύκανεν την ψυσ̆ήν μου τζ̆αι έδωκεν φτερά στην σκέψην μου. Πόσες γεύσεις μπορείς να δημιουργήσεις με πεντέξι απλά υλικά, λλίον ζύασμαν των αναλογιών, λλίην σκέψην για την σειράν των πράξεων, τζ̆αι λλίην γνώσην για τες ιδιότητες  τζ̆αι την την αξίαν των υλικών. Φαντάζουμαι πόσες δυνατότητες έσ̆ει μια κοινωνία με τρεις ανθρωπιστικές αξίες άμαν απελευθερώσει την σκέψην της που την στερεοτυπίαν. Αχ, πότε εν να λύσουμεν το Κυπριακόν, να φάμεν φατζ̆ήν μουτζ̆έντραν - mücender που λαλούν τζ̆αι οι τουρκοκύπριοι, τζ̆ι ας εν τζ̆αι , με καμένον καραμελλωμένον κρομμύδιν όπως έρκεται που τες καταβολές μας. Μετά θα έχουμεν το μέλλον μπροστά μας να δημιουργήσουμεν γεύσεις πρωτόγνωρες, με δίχα τοξικούς πολέμους τζ̆αι ακριλαμίδια. Σε μιαν αιεφόραν τζ̆αι υπεύθυνην κοινωνίαν, η απλότητα των υλικών της μουτζ̆έντρας θα έχει τζ̆αι πολιτικήν σημμασίαν για τους ανθρώπους. Έναν κιλόν κρέας θέλει 8 λίτρα πετρόλαον να το παράξεις, ενώ έναν κιλόν φατζ̆ή θέλει κάτω που έναν, εκπέμποντας μόνον 2 κιλά διοξείδιον του άνθρακα αντίς 25 το κριάς. Σε μιαν πολιτισμένην κοινωνίαν, που εκτός που δεν θα δέχεται να καταναλώννει προϊόντα που παράγουν κακοπληρωμένοι δυστυχείς ανθρώποι, δεν θα καταδέχεται ούτε να τρώει βασανισμένα πουλιά που δεν είδαν ποττέ το φώς του νήλιου ή βασανισμένους σ̆οίρους που δεν επατήσαν ποττέ σε χώμαν μέχρι να πατήσουν πας το κουγκρίν του σφαγείου. Οι παραγωγοί θα φκάλλουν βιολογικές φατζ̆ές χωρίς να τους σκοτώννουν τα ψεκάσματα, τζ̆αι ο κόσμος θα τες μαειρεύκει άνενοιας, πληρώννοντας την τιμήν για να ζήσει αξιοπρεπώς τζ̆αι ο παραγωγός ο μερακλής που θα τες φκάλλει γευσάτες.

Έχουν τζ̆αι οι καταβολές την αξίαν τους, αλλά με δίχα λλίην έμπνευσην τζ̆αι λλίην δημιουργικήν φαντασίαν, αν μείνουν στερεότυπες, μπορεί να μοιάζουν με μιαν κακόψητην φατζ̆ήν εισαγωγής, πάνω στην οποίαν κουτουκλάς μιαν τοξικήν τηάνισην που κακόν εργοστασιακόν λάδιν τζ̆αι σου φκαίννει μουτζ̆έντρα κακόγουστη. Η μουτζ̆έντρα της αξίας, εν όπως μιαν σύχρονην αριστεράν της αξίας.

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Για την μελαγχολίαν του Στροβολιώτη τζ̆αι για τα οικολογικά.

Έπιαν σε η μελαγχολία. Είπες θα τα ξαπολύσεις τζ̆αι θα πιάεις την οικολογίαν. Θα ασχοληθείς με τες συτζ̆ιές.

Η οικολογία είναι η πιό υγειής απασχόληση για το ποσκόλιον του νού τζ̆αι των αισθήσεων για να μπορέσεις να καταλύσεις ακόμα λλία χρόνια διχοτόμισην. Νομίζω ότι αδικείς κάπως τους πολιτικούς μας για τες προθέσεις τους. Ο Αναστασιάδης θέλει να λυθεί το Κυπριακόν όσον έθελεν τζ̆αι ο Χριστόφιας. Δεν το κάμνει για να σας αρέσει εσάς τους φιλελεύθερους που του φέρνετε 2-3% ψήφους, το κάμνει διότι έτσι νομίζει πως εν το καλόν της Κύπρου. Εντάξει, λάθη τακτικής κάμνει. Κουβαλεί τζ̆αι την εθνικοφροσύνην μέσα του σαν το φάντασμαν. Δεν μπορεί όμως να αποδεχτεί τζ̆αι ότιδήπότε θέλει ο Έρτογαν, ιδίως στην λογικήν ότι λλίον πολλά ούλλα εν ίσια-μέσα τζ̆αι οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν στην εργαλειοθήκην τους με την οποίαν θα ασκούν πολιτικήν στην ομοσπονδίαν την απειλήν να φωνάξουν τον μπράβον που θα έσ̆ει στρατόν ΜΕΣΑ στην χώραν. Τούτον ήταν τζ̆αι το πρόβλημαν του σχεδίου Ανάν, τζ̆αι δεν ξέρω αν το εδεχούμαστιν αν δεν ήταν να πάθουμεν τζ̆αι μεις σας τους Κούρδους που τον εμπιστευτήκαν, εφκήκαν που την μυστικότηταν, τζ̆αι τελικά εβρεθήκαν μες την φυλακήν. Η τύχη του Ντεμιρτάζ με εσυγκλόνησεν. Η αποσταθεροποίηση εν η στρατηγηκή του. Θα μου πεις θα ήμαστιν μες την ΕΕ μετά το 2004, αλλά θωρείς τωρά μες την πολιτικήν της αποσταθεροποίησης εμπήκαν τζ̆αι οι σχέσεις με την ΕΕ. Δεν είναι εύκολη η επιβίωση δίπλα που έναν ασταθές τζ̆αι αλλοπρόσαλλον τέρας. Ο άθρωπος είναι σχιζοφρενής, θέλει να γινεί ο μεγαλύτερος σουλτάνος της ιστορίας της χώρας του. Έμπα στην θέσην του εκάστοτε προέδρου μας. Αυτόν που θέλει πραγματικά ο Έρτογαν δεν είναι αυτόν που θέλουμεν εμείς. Πως εξηγείς όταν λαλεί "αν θέλει η Ευρώπη την Κύπρον να δώκει γαίμαν ηρώων όπως έδωκεν η Τουρκία τζ̆αι να την πιάσει;" Είναι για να πελλάνεις δηλαδή. Μόνον αν του μυρίσουν τα κάζια, που ξέρει ότι χωρίς ειρήνην δεν μπορεί να τα ντζ̆ίσει, έχουμεν κάποιαν ελπίδαν να ξηχάσει το γαίμαν "ηρώων". Διότι για τα λεφτά που θα κάτσει πούγκαν το συνάφιν του τζ̆αι οι γαμπούες του, ξηχάννει τζ̆αι τ΄αδέρκια του τούτος. Η δημοκρατία τζ̆αι η Ευρωπαϊκή πορεία είπεν το: εν τραμ που φκαίννεις πάνω για να πάεις τζ̆ει που θέλεις τζ̆αι κατεβαίννεις στον σταθμόν που σε βολεύκει. Όσοι εθέλαν πραγματικά λύσην μες το AKP διότι ήταν ορθολογιστές εξοράτισεν τους τζ̆αι έβαλεν τους π περιθώριον (Γκιούλ, Νταβούτογλου, Αριτς...) Τωρά εν με τους εθνικιστές τζ̆αι έπιασεν τζ̆αι τζ̆είνος τον εθνικιστικόν λόγον για να τους αρέσκει. Εν ο Νταβούτογλου που έταξεν του Άντρου ότι εν να φύει τα στρατεύματα διότι εν τζ̆αι προς το σσυφφέρον τους Πούντον; Έφαν τον η μαρμάγκα. Τζ̆αι έμεινεν τζ̆αι του ΑΚΕΛ η χαρά της παροδικής ελπίδας πως ήρτεν η ώρα. Δεν έχουμεν δυνατότηταν δράσης σε προβλήματα που ξεπερνούν τες δυνάμεις μας. Η πολιτική του Αναστασιάδη να το κολοκυνθίζει εν οικολογική. Δεν σκοτώννει την ελπίδαν, δεν κλείει παράθυρα τζ̆αι πόρτες. Τί να κάμει; Να δεχτεί τες προτάσεις που έβαλεν στο τραπέζιν ο Ακκιντζ̆ί; Εθκιάβασες τες; Εγώ δεν δέχουμαι τζ̆αι πιάννω το ρίσκον του κόστους που μας χρεώννει η πάροδος του χρόνου, παρά να πάρω το ρίσκον να βρεθώ μες σε μιαν τύρβην ερτογανικής αποσταθεροποίησης. Αυτός ο σουλτάνος θα φάει την κκελλέν του όπως ούλλοι οι δικτάτορες. Ξέρεις έναν που τον δοξάζει ο λαός του; (Χίτλερ, Στάλιν, Σάχης, Παπαδόπουλλος, Σαλαζάρ, Πινοσ̆έ, Φράγκο). Μόνον τον Γρίβαν δοξάζουν οι Κυπραίοι αλλά δεν εκυβέρνησεν. Να την φάει μόνος του (την κκελλέν του). Θέλει προσοχήν να μεν ηβρεθούμεν τζ̆αι μεις τζ̆αι οι συτζ̆ιές που μας εμείναν μέσα. Όταν δεν μπορείς να δράσεις τραβά μεγάλον σκόρσον το νευρικόν σου σύστημαν. Το απόδειξεν εργαστηριακά ο Ενρί Λαμπορίτ που το πεήντα (αν τύχει τζ̆αι έβρεις με υπότιτλους mon oncle d'amérique de Henri Laborit είναι chef d'oeuvre της επιστήμης της εποχής του). Υποβάλλεις τον υποθάλαμον του εγγεφάλου σου σε inhibition of action (inhibition de l'action αν το μεταφράζω καλά) τζ̆αι είναι πολλά κακόν για τον οργανισμόν. Μπροστά στην δικτατορίαν που δρατζ̆ιάζει μες την λακάνην του δεντρού Κύπρος ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕΝ ΝΑ ΚΑΜΟΥΜΕΝ ΠΟΛΛΑ ΤΩΡΑ. Αυτόν δημιουργεί πολλά τοξικά μες το νευρικόν σύστημαν του σκευτόμενου αθρώπου. Η μόνη διέξοδος είναι η φυγή. Εντάξει, τζ̆αι η κουλτούρα, αλλά για τους ορθολογιστές που αισθάνονται τζ̆αι εν ατάλαντοι, μόνον η φύση ένει. Φύγή όμως μες την δράσην, όι μες την αποστασιοποίησην. Η φυγή μες την οικολογίαν κρατώντας τους στόχους για επανένωσην στην σφαίραν του ουτοπικού ονείρου εν η πιό υγειής δράση σήμμερα. Η συτζ̆ιά σου εφορτώθην ματζ̆ήλες τωρά. Είδες τί καλόν δεντρόν που είναι; Παράγει τζ̆αι την άννοιξην, παράγει τζ̆αι του Ιούλην Άουστον άμαν του καλοφέρνεσαι. Ταΐζει πουλιά τζ̆αι γλυκανίσκει την γεύσην τζ̆αι την ψυσ̆ήν των αθρώπων όταν τα άλλα δεντρά δεν παράγουν τίποτε. Συμβάλλει στην συνεχόμενην ύπαρξην φαγιού για έναν σωρόν όντα που τρώσιν φρούτα. Πουλλούθκια, νυχτοπάππαρους. Ξέρεις το ότι καμιάν οχτακοσιάν νυχτοπάππαροι εμείνασιν; Εν το μόνον θυλαστικόν που πετά στον τόπον μας τζ̆αι η Κύπρος εν η μόνη χώρα όπου εμπόρεσεν να επιβιώσει μέχρι τες μέρες μας. Σάσε τες συτζ̆ιές σου τζ̆αι μόνον καλόν κάμνεις, τζ̆αι σε σένα, τζ̆αι στους αθρώπους που αγαπάς, τζ̆αι στους νυχτοπάππαρους που δεν τους αγαπά σχεδόν κανένας. Ούτε καν οι οικολόγοι της πολιτικής στην πραγματικότηταν, διότι έχουν άλλες ασχολείες με τες εκλογές, με την εθνικοφροσύνην, με τους λαϊκισμούς για να συνάξουν ψήφους να επιβιώσει ο μισοδότζ̆ιν ναρκισσισμός τους. Οι συτζ̆ιές σου εν ένας τομέας που μπόρεις να δράσεις. Τον Έρτογαν τζ̆αι τον Ακκιντζ̆ίν άφης τους του Αναστασιάδη. Για αυτόν πληρώννεται τζ̆αι αυτόν τον διασκεδάζει. Σύναξε καμπόσες, ποτζ̆είνα τα μωρά που εγέμωσεν η λακάνη σου, τζ̆αι φύτεψε τες με τα κοπελλούθκια σου - αν σου κλουθούν ακόμα- σε τόπον που δεν θα ενοχλήσουν κανέναν να πα να τες φκάλει. Σίουρα θα ωφελέσουν πολλήν κόσμον στην μικρήν τους ζωήν. Βάλε τζ̆αι καμπόσες με σε ττενεκκούθκια τζ̆αι χάρις τες σε φίλους. Δεν το κόφκει ο νους του κόσμου ούλλου να φυτεύκει συτζιές να έχουν να τρων τζ̆αι τα πουλιά. Δεν θέλουν πότισμαν πιλέ. Τζ̆αι πον να πεθάνεις κάποτε, θα πααίννουν να τες θωρούν τζ̆αι τα παιθκιά σου πον να τες φυτέψετε μαζίν τζ̆αι θα μαλαθκιανίσει η ψυσιή τους πουν να νοιώθουν την αγάπην με την οποίαν τους λούννεις τωρά. Μπορεί τζ̆αι να μεν έχουν άλλην πον να μεγαλώσουν.

Άτε, πάω να ασχοληθώ τζ̆αι γώ με τα σμέουρα μου που τα επαραμέλησα. Τζ̆αι με την Κκεραζιάν που άθθισεν τζ̆αι πρέπει να της βάλω χαρτίν με κόλλαν να μεν ηφκαίννουν που τον κορμόν πάνω οι λυμπούροι να της κουβαλούν ψώραν πας τες μούττες. Είναι μιτσ̆ια ακόμα να αντέχει τόσην πολλήν ψόραν τζ̆αι θέλει βοήθειαν που τους αθρώπους για να αντεπεξέλθει με τους λιμπούρους. Ελοάρκαζα να περάσω την Κυριακήν στο κκομπιούτερ, αλλά θκιαβάζοντας το κείμενον σου, άλλαξεν η όρεξη μου τζ̆αι θέλω να πάω έξω. Έσ̆ει τζ̆αι ωραίον νήλλιον. Εχτές είδα μιαν μικρήν Cyanistes caeruleus που εξηπούλιασεν που την φωλιάν που εκρέμμασα πας την μηλιάν τζ̆αι έκραζεν τους γονιούς της να της δώκουν κανέναν σκουλουκούιν. Εξηπουλιάσαν τζ̆αι καμπόσες μαυρότζ̆ικλες αλλά είναι ακόμα στην γύστην. Τους phoenicurus phoenicurus καρτερώ τους κόμα. Έβαλα σου τζ̆αι λινκ να ακούσεις το τζ̆ελάδιμαν τους που ακούω που το παράθυρον τωρά που σου γράφω. Άτε πάω έξω. Για την λύσην τζ̆αι την επανένωσην, θα γινεί όταν θα έρτει η ώρα της. Ο μόνος κίνδυνος να μεν έρτει ποττέ, είναι να απογοητευτούμεν τζ̆αι να τα ξαπολύσουμεν.

Το δεντρόν δίπλα που την αθθισμένην κκεραζιάν (πρώτην χρονιάν φορτώννεται αθθούς, τώρα να δούμεν καρπόν) εν μια αρκοτριανταφυλιά (rosa canina) της οποίας τον σπόρον κάποιον πουλλίν έσ̆ιεσεν μες τον κήπον. Τον σιειμώναν, μες τες πιο ψυχρές μέρες που ούλλα ήταν κάτω που το σιόνιν έτρεφεν τες μαυρότζ̆ικλες που δεν είχαν τίποτε άλλον να φάσιν, τζ̆αι που στην αστοσιάν φελά τζ̆αι το cynorodon

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Λύση τώρα! Çözüm Şimdi! να αθθήσει ο τόπος

Μαζεύκουμεν άθθούς τζ̆αι υπογραφές για την λύση. Πως δουλέυκει:
1. Φκαίννεις έξω τζ̆αι νώθεις την άννοιξην. Φαντάζεσαι την Κύπρον μιάν στιγμήν ελεύθερην τζ̆αι ενωμένην.
2. Θκιαλέεις το πιό όμορφον άθθος που βρίσκεις μπροστά σου τζ̆αι φωτογραφίζεις το.
3. Αναρτάς το, βάλλεις τζ̆αι μιάν υπογραφήν στο "Λύση τώρα-Çözüm Şimdi" τζ̆αι βάλλεις τζ̆αι σύνδεσμον να υπογράψουν τζ̆αι άλλοι.
4. Τα 10 πιό όμορφα άνθη που θα αναρτηθούν, θα τα στείλουμεν του Αναστασιάδη τζ̆αι του Άκκιντζ̆ί, το Άιντε, του Έρτογαν, του Τζίπρα, της Τερέζας Μέη, του Γκουτέρες, τζ̆αι σε όποιον χρειάζεται κουράγιον, θέλησην ή πίεσην για να βοηθήσει την λύση.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi! Solution now!


για να έβρουν την πολιτικήν βούλησην μιας τελευταίας σύγκλισης για την ασφάλειαν τζ̆αι την διακυβέρνησην αποκλείοντας ότι φοβίζει τους αθρώπους που θα ψηφίσουν την μέλλουσαν συμφωνίαν.
1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μoιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

 2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

 3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον, τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

 4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

 5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΤΚ για την ασφάλειαν τζ̆αι ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΕΚ. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.

 6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πα στην άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης,
Απαιτούμεν λύσην Τωρά, Κύπριοι Μπλόγκερ - Dayanışma

Çözüm Şimdi! Solution now! Λύσην τωρά!

1. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler, yabancılar ve bu topraklarda yaşamayı seven yerliler olarak bizler, başka herhangi bir devletle birleşmek ya da bölünmüş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çözümü destekleyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerine inisiyatif almaları ve Kıbrıs’ta ya da dışında yaşayan herkesi bunun halkın çoğunluğunun stratejik amacı olduğu noktasında bilgilendirmelerini istiyoruz. Günümüz çıkmazını aşmamızın tek yolu her iki toplumun da birbirlerinin gerçek hedeflerini bilmeleri ve güvenmelerinden gelir. Siyasi güçleri liderlerin, Federasyonun inşa edileceği siyasi bağlamda gerçek ve belirgin bir yol çizerek çözüme ulaşma çabalarının yanında durmaya çağırıyoruz.

 2. İmzası bulunan bizler, düşüncelerimizin eski savaşlarından etkilenmesine izin vermiyoruz. Birlikte ve mantıklı bir şekilde barış ve ortak geleceği hedefliyoruz. Liderleri, gururlarını bir kenara bırakıp halihazırda bulunan zorlukları aşmaları için gerekli çözümlere odaklanmaya çağırıyoruz. Birbirlerini aşağılamaya ve suçlamaya enerji harcamamalarını talep ediyoruz. Halk, liderlerden gelecekteki federasyonun nasıl çalışacağını göstermesini istiyor.

 3.Tarihin gerçeklerini öğrenerek geçmişe dair bakış açıları yaratmak ve birlikte güzel ve barışçıl bir gelecek kurmak istiyoruz. Liderler her iki toplumun eğitim kurumlarına seslenip, temel eğitim prensiplerini örnek alarak, tarihi bir siyasi bir araç olarak değil, bir bilim dalı olarak görmelerini ve öğrencilere kendi yargılarını şekillendirebilecek özgür bireyler olarak saygı göstermeleri gerektiğini belirtmelidir.

 4. Kendilerini çözüm yanlısı ilan eden partilere, liderlere şu anki çabalarını tamamlamak için bolca zaman verme, ya da geri dönülmeycek noktayı aşmak için yeterli zaman yoksa, çabaların bir sonraki seçilen kişi tarafından devam etmesini sağlamak için seçimlerden 4 ay öncesine kadar hiçbir seçim hareketinde bulunmaması için sesleniyoruz. İki liderin, sorunun zorlu noktalarına odaklanmasını ve çözümün şeklini belirleyecek olan son noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bir sonraki seçimin, tüm Kıbrıslıların çözümü tamamlayacak ve adadaki federal barışı sağlamlaştıracak lidere oy vereceği, federal bir seçim olmasını istiyoruz.

 5. Siyasi partilere, örgütlere ve sivil topluma insanları bilgilendirme insiyatifini almaları için sesleniyoruz. Şu anda güvenlik etrafında dönen zorlu problemlerde olduğumuzdan, Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı siyasetçilerinin Kıbrıslı Rumlara korku ve görüşlerini aktaracağı ve Kıbrıslı Rum çözüm yanlısı siyasetçilerin Kıbrıslı Türklere korku ve görüşlerini anlatacağı iki toplumlu toplantılar olmalıdır. İlerici sivil toplum örgütlerine, kültür gruplarına, sanatçılara ve derneklere, cesaret edip barışçıl birleşme için önemli adımlar atmaları, iki toplumlu federasyonlar yaratarak organizasyonlarına bütün Kıbrıs’a hitap eden yeni bir dinamik getirmeleri için sesleniyoruz.

 6. Günümüzdeki kriz bize Kıbrıs’taki çıkmazın ne çoğunluğun fikrini tüm topluma kabul ettirmesi, ne azınlığın vetoyla karar vermeyi bloke etmesi, ne üçüncü ülkelerin askeri gücü, ne de diğer toplumu karar alma mekanizmasından atarak ya da birleşik kurumlardan çekilerek çözülemeyeceğini gösteriyor. Liderlerimize, siyasi olarak daha da güçlenmek için, akıllıca hareket etmeleri ve bu krizden bişeyler öğrenmeleri için sesleniyoruz.

 Barışı şimdi istiyoruz! Dayanışma - Kıbrıslı blogcular  

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Εμείς εις το χωργιόν μας παλιά έτσι μέραν ετρώγαμεν λαψάνες. Τώρα τρώγωμεν και λαγάνες.