Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Γράμμα στον Φρασουά Ολλάντ για την Κοκοπέλι.


Οι εταιρίες που δηλητιριάζουν τον κόσμον τζιαι το περιβάλλον εβάλαν τα τωρά τζιαι με τες μή κερδοσκοπικές οργανώσεις που τους χαλούν την σάλτσα τζιαι τους μειώνουν τες πωλήσεις: Θέλουν να κλείσουν την κοκοπέλλι τωρά που τους ρίχνει τον τζίρον.

Οργανώνεται ψήφισμαν τζιαι μαζεύκουνται υπογραφές γιά να αποτραπεί η καταδίκη της Κοκοπέλλι. Υπογράψετε την διαμαρτηρία εδώ

Kokopelli εν ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθην το 1999, που διατηρεί μιαν ενιαίαν παγκόσμιαν συλλογήν με παραπάνω που 2200 ποικιλίες ρεντικών, δημητριακών, φαρμακευτικών, αρτιματικών, διακοσμητικών και μιαν σειρά που ποικιλίες που καλλιεργούνται πολλά σπάνια, ελάχιστα γνωστές, σπάνια είδη που κινδυνεύκουν να εξαφανιστούν. Θέτει την δράσην της στην υπηρεσίαν της αλληλεγγύης, με στόχο να αναπτυχτούν σχέδια για να βοηθήθούν φτωσιές κοινότητες (183 το 2011). Η Kokopeli δέχεται επίθεσην σήμερα που έναν σπορέμποραν, «σπόροι Baumaux».

Τούτη η ανώνυμη εταιρεία με μετοχικόν κεφάλαιον € 1.000.000, με τζίρον το 2011 έφκην πας τα € 13.952.923 τζιαι με κέρτη του 2010 ύψους € 2.005.251, πουλεί 2.835 ποικιλίες σπόρων λαχανικών, φκιώρων, αρωματικών, φαρμακευτικών, ζωοτροφές και χλωρή λίπανσην.

Το Tribunal de Grande Instance de Nancy και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκαταδίκασεν την Ένωση Kokopelli για αθέμιτον ανταγωνισμόν εναντίον  της εταιρείας Σπόροι Baumaux τζιαι εδιάταξεν την να πληρώσει € 100.000 ως αποζημίωσην στην «Σπόροοι Baumaux», πράμαν που θα εμπόρηεν να την αναγκάσει να σταματήσει ή να διαφοροποιήσει τες δραστηριότητές της.

Ως εκ τούτου, ζητούμεν που τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, François Hollande, την εισαγωγήν της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφήν τζιαι τη γεωργία (ITPGRFA) στην εθνικήν νομοθεσίαν. Η Συνθήκη, που ψηφίστην που τη Γαλλίαν το 2002 τζιαι εγκρίθην σε εθνικόν επίπεδον το 2005, αναγνωρίζει τους αγρότες τζιαι τους κηπουρούς το δικαίωμαν να αποθηκεύσουν, να κάμουν χρήσην, ανταλλαγνή και πώλησην σπόρων ή πολλαπλασιαστικού υλικού  που έσιει αναπαραχθεί στο έδαφός του αγρόκτηματος τους. Αναγνωρίζει την προσφοράν των αγροτών στη διατήρησην της βιοποικιλότητας τζιαι δηλώνει ότι τίποτα δεν ημπόρει να εμποδίσει τα δικαιώματά τους για να φυλάξουν, re-χοιρομητέρα, ανταλλαγή και πώληση σπόρων τους αναπαράγονται στο αγρόκτημα.

Ζητούμεν επίσης την εφαρμογήν της πρόνοιας του ITPGRFA που εψηφίστην το 2005, απαγορεύκοντας οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πας την ζωήν τζιαι τον περιορισμόν των δικαιωμάτων των εμπορικών οίκων ώς τζιειαμαί που  αρχίζουν τα δικαιώματα των αγροτών, και κατάργηση του νόμου της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τα πιστοποιητικά απόκτησης φυτικών ποικιλιών.

3 σχόλια:

Disciple είπε...

πολλά σημαντικο το έργο της Κοκοπέλλι. Εν ένα...κοπέλλι χαχα.

astronaftis είπε...


να έρτεις να μας βοηθήσεις να αρχίσουμε μιαν προσπάθεια για συλλογή σπόρων παλιών τοπικών ποικιλιών. είμαστε κοντά σε μιαν πρώτην εκδήλωση που θα βοηθήσει να τζυλήσει το πράμα.

αλλά όπως έγραψα και αλλού πρέπει πρώτα να προωθήσουμε τη δημιουργία λαχανόκηπων στα σπίτια τζαι μετά το μάζεμα σπόρων γιατί εν σαν να βάλλουμε την άμαξα μπροστά που τους αππάρους.

Ανώνυμος είπε...

Υπόγραψα, αλλα τζειαμί που ρωτά γιατί υποφραφεις (αν εκατάλαβα) δεν έγραψα κάτι. Εν εντάξει;

μπράβο, Ασέρα, να μας ενημερώννεις τζιαι μας.
ιων