Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

Πράσινα χτίρια: μες την τρελλήν χαράν


Η εφτομάδα που επέρασεν ήταν πολλά σημαντική στην επαγγελματικήν μου ζωήν. Εκατάφερα να πείσω τον διευθυντήν ενός οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται οικισμούς χαμηλού ενοικίου για φτωσιές οικογένειες να επενδύσει δύο εκατομμύρια επιπλέον από τα εξήντα που κουστίζει το έργον για να γινούν  συμβατά με τες προδιαγραφές του «παθητικού χτιρίου» τα 295 διαμερίσματα που είναι σε φάση τελικού σχεδιασμού.
Παθητικά χτίρια σημαίνει ότι τα 26΄000 τετραγωνικά του έργου θα καταναλώννουν για την θέρμανση τζιαι το ζεστόν νερόν κάτω που 13 κιλοβατώρες ηλεκτρισμόν (ή θκυόμισι λίτρα πετρόλαον) ανά τετραγωνικόν μέτρον. Έναν διαμέρισμαν των 90 τετραγωνικών θα καταναλώννει ενέργειαν ισοδύναμην με 225 λίτρα τον χρόνον για την θέρμασην τζιαι για τον βραστόν του νερόν, όσον δηλαδή θέλει για να γεμώσει ο Κύριος Αβέρωφ στην Κύπρον θκυόμισι φορές το τάγκιν του ττανξ που κρατεί για να κυκλοφορίσει μες την Λευκωσίαν να κάμνει τον άδρωπον. Η θέρμανση ενός διαμερίσματος τον σιειμώναν, άμαν κάμνει έξω πλην 8 βαθμούς, μπορεί να εξασφαλιστεί από έναν πιστολάκιν των μαλλιών που θα το βάλεις στο μέτριο - 1350 W ( διότι αν το βάλεις στο φούλ - 2000 W θα σκάσεις που την πυράν).
Τα 2 εκατομύρια που πρέπει να δωθούν επιπλέον είναι για να βάλουμεν τριπλά τζιάμια τζιαι για να εγγύηθούμεν την αεροστεγανότηταν του χτιρίου. Ο αρχιτέχτονας που εκέρδισεν τον διαγωνισμόν επρονόησεν ήδη 22 πόντους πετροβάμβακαν για θερμομόνωσην των τοίχων τζιαι 30 πας την στέγην (αντίς 16 που λαλεί η νόρμα). Εμονώσαμεν τζιαι το έδαφος με 40 πόντους αλαφρομπετόν επιπλέον που 6 πόντους πολυστερίνην που εβάλαμεν πουκάτω που το σκρίτ. Το χτίριον έσιει ελεγχόμενον αερισμόν όπου ο φρέσκος κρυός αέρας, πριν να μπει μέσα, ξανασυνάει το 80% της βράστης του ξημαρισμένου πριν να πεταχτεί που του φουγάρον έξω. Μέχρι τζιαι που του κότσιρον ήβραμεν τρόπον να φκάλλουμεν βράστην. Ανακυκλώννεται η βράστη του νερού των αποχετευτικών που μιαν πόμπαν βράστης, η οποία παράγει το 80% της ενέργειας που χρειάζουνται τα καλοριφέρ τζιαι το νερόν το βραστόν. Με έτσι προδιαγραφές ελείφκουνταν μας θκυο-τρεις κιλοβατώρες οικονομίαν ανά τετραγωνικόν για να ρίξουμεν την κατανάλωσην κάτω που τες 15 που εν το ανώτατον όριον του παθητικού χτιρίου.
Ο μόνος τρόπος που μας έμεινεν για να μειώσουμεν περαιτέρω τες ανάγκες ήταν τα τριπλά παράθυρα. Όσον ρίφκει την κατανάλωσην, τόσον πιο δύσκολον τζιαι πιο ακριβόν είναι να εξοικονομίσεις τζιαι άλλον. Το να περάσουμεν σε 30 πόντους πετροβάμβακαν αντίς 22 έφερνεν μας μόλις μιαν κιλοβατώραν οικονομίαν. Είναι σαν να προσπαθείς να φκάλεις όξυνον που μιαν ποσφίχτραν ποσσιμένην ως το αμίν.  Η χαρά όμως του να πετύχεις κάτι δύσκολον εν ευθέως ανάλογη με την προσπάθειαν.
Τούτοι πάντως που σας πουλούν πράσινα χτίρια μηδενικής κατανάλωσης ή πράσινα άλογα είναι που πουλούν, ή δεν ηξέρουν να μετρούν καλά. Τα χτίρια τούτα, που μας έφκηκεν η πίστη να τους ρίξουμεν τόσον κάτω τες ενεργειακές ανάγκες, αν εθέλαμεν να τα κάμουμεν μηδενικής ενέργειας θα έπρεπεν να τους εγκαταστήσουμεν πας το πετόν 12 τετραγωνικά φωτοβολταϊκά για κάθε διαμέρισμαν για να συνάξουμεν την αναγκαίαν ενέργειαν πον χρειαστεί η θερμική πόμπα να παράξει την βράστην. Αν βάλεις τζιαι άλλα τόσα που θέλει για τα πλυντήρια, για τες σόπες, για τον φωτισμόν, για τα ψυγεία, κάμνει μας 24 μέτρα στέγην. Έλα όμως που τα εφταόροφα χτίρια διαθέτουν μόνον 8 μέτρα στέγην για το κάθε διαμέρισμαν! Πού στο καλόν θα βάλουμεν τους ηλιακούς συλλέχτες; Έν τζιαι μπόρουμεν να τους βάλουμεν πουπάνω στάλλου. Όποιος πουλά χτίρια μηδενικής ενέργειας, για οικοδομές πέραν των 3 ορόφων, πουλά στρείδια Λευκωσιάτικης παραγωγής. Τζιαι να σας πω τζιαι την αλήθκειαν; Όποιος ισχυρίζεται ότι θα κάμει έτσι χτίρια για μεγάλες οικοδομές στην Κύπρον, πουλεί τραχανάν Σουηδικής προέλευσης.  Μην νομίζεται ότι είναι εύκολον στην Κύπρον να κάμεις passivhaus επειδή τον σιειμώναν έσιει ήλιον τζιαι βασικά δεν θέλουν θέρμανση. Μπορεί να μεν θέλει 30 πόντους θερμομόνωσην για τους τοίχους τζιαι τα μπετά, αλλά θέλει  τρομερήν ηλιακήν προφύλαξην τζιαι αριστοτεχνίαν για να κάμνεις νυχτερινόν δροσισμόν με φυσικόν αερισμόν που να δουλεύκει για να πετύχεις έτσι στόχον. 15 κιλοβατώρες ανα τετραγωνικόν για θέρμανσην, βραστόν νερόν τζιαι κλιματισμόν, είναι όμως δυνατόν να πετύχεις. Για ιδιωτικές κατοικίες που έχουν πολλήν στέγην μπορεί να φτάσεις σε χτίρια μηδενικής ενέργειας, για πολυόροφα όμως…
Εν πάσει περιπτώσει, η ουσία δεν είναι οι συμβολισμοί τζιαι τα labels. Χτίριον μηδενικής ενέργειας είναι για μέναν απλά έναν label. 225 λίτρα πετρόλαον ή 1350 κιλοβατώρες ρεύμαν για έναν παθητικόν χτίριον είναι σχεδόν τίποτε. Η θέρμαση τζιαι το ζεστόν νερόν κουστίζουν για έτσι διαμέρισμαν 200-300 € τον χρόνον. Με τόσην λλίην κατανάλωσην, ένας φτωχός οικολόγος μπορεί τζιαι να πληρώσει για 50 ευροσέντ την κιλοβατώραν το ακριβόν οικολογικόν φωτοβολταϊκόν ή αιολικόν ρεύμαν που τον παροχέαν ηλεκτρισμού τζιαι να είναι εντελώς ανεξάρτητος που τους υδρογονάνθρακες. Αυτά τα λεφτά χρειάζεται τα σήμερα ένας για να γοράζει πετρόλαον για την θέρμανσην ενός συμβατικού διαμερίσματος. Χρειάζεται δε ακόμα παραπάνω για έναν παλιόν διαμέρισμαν του 60. Αυτή είναι η οικολογική κοινωνική οικονομία. Να κάμνεις κτήμαν του κόσμου το δικαίωμαν  να μεν ρυπαίνει χωρίς να του χτέρνεις την πέτσαν του τζιείνου σαν καταναλωτή ή του κράτους που θα επιχορηγήσει, όπως κάμνει συνήθως το green market. Τα 295 διαμερίσματα θα κουστίσουν 20 με 30% πιο φτηνά που τα συμβατικά για να μπορούν οι φτωσιοί να τα ενοικιάσουν (HLM σημαίνει Habitation à Loyer Modéré).
Άλλαξα πολλών χτιρίων το οικολογικόν τους πεπρωμένον, αλλά τούτου, λόγω του μεγέθους τζιαι λόγω της φύσης του έργου (χτίρια κοινωνικής πρόνοιας) η απόφαση με έκαμεν να φουλλοπετώ που τες χαρές μου τες πράσινες.

2 σχόλια:

Aceras Anthropophorum είπε...

Μεν υποτιμάτε την Κύπρον. Έσιει τζιαι τζιεικάτω κόσμον με όνειρα που μορφώννεται, πασκίζει τζιαι γυρέφκει πως να σχεδιάσει έναν κόσμον του μέλλοντος όπως θα πρέπει να είναι.

The Physicist είπε...

ευτυχώς που άνοιξες τα σχόλια!
αρέσκει μου η ιδέα των passivhaus αν και εν επολλοασχολήθηκα αφού δύσκολα θα δουλέψει για υπεραγωρές (νομίζω δηλαδή!) επία και σε ένα lecture αλλά η κοπέλλα που επαρουσίαζε ήρτε μόνο με ένα βίντεο, χωρίς δεδομένα να υποστηρίξει τη δουλειά της και εφάν την οι εγγλέζοι!

γυρέφκω κανένα άρθρο για post occupancy evaluation of buildings, συγγεκριμένα με modelling, αν έσιεις κανένα υπόψην μπορείς να με έβρεις στο cvms8 [at] lboro.ac.uk