Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Βιολογική κηπουρική: έναν ποστάνιν ζέν

jardin zen

Φέτη μετά που χρόνια αποφάσισα αναστηλώσω το παρατημένον ποστανούιν τζιαι να βάλω ρένταν, λαχανόκηπον που λαλείται τζιαι σεις οι πολίτες.

Εκούντησαν με τζιαι κάτι φίλοι που με σουξουλούσαν ότι εν κρίμαν να έχω έτσι ωραίον ποστανούιν να καταρίφκεται. Ήρταν τζιαι ετανίσαν μου να το τσαππίσουμεν, να βάλουμεν κομπόστον για να λιπαστεί, να φκάλουμεν τα αγριόχορτα που εγκατασταθήκαν τζιαι το εδιεκδικούσαν.


Η όψη του ποστανιού μόλις εκαλλιεργήθην


Ετσίμπησα.

Επήα με τον σούζον με του πούζον τζιαι έπιασα διάφορα βιολογικά φυτούθκια πληρώνοντας βούν τζιαι γάαρον για το καθέναν τζιαι εφύτεψα.

Έβαλα σαν αρχήν να μεν βάλω ούτε ψατζιές, ούτε λιπάσματα χημικά. Ότι πιάσει.

Οι πατάτες εβλαστήσαν, οι σαλάτες αγινήκαν ττορφαντές που την πρώτην εφτομάδαν, κρομμύθκια, μαϊτανοί, θκιόσμηες, ρίγανη, λασμαρκά, θυμάρκα. Έβαλα τζιαι κολοτζιές, τζιαι αγγουρκές, τζιαι κολότζια κότσσινα. Επεριποιήθηκα τζιαι κάτι φυτά μαύρου βραγκοστάφυλου που είχα που πριν (ribes nigrum, ή blackcurrant στα αγγλικά), εμεταφύτεψα τζαι έναν τραπάτζιν σμέουρα (rubus idaeus, ή rasberries στα εγγλέζικα).

Όπως είμαι ψηλά στο βουνόν, δεν κάμνει ότι τζιαι να ναι. Ο τζιαιρός εν πιο ψυχρός τζιαι το καλοτζιαίριν πιο σύντομον.

Επήα τζιαι σε μιαν έκθεσην του pro spicie rara που έβαλεν για σκοπόν να διασώσει ούλλες τες παλιές πικοιλίες, προτείνοντας σε διάφορα garden center με οικολόγους διαχειριστές να φυτρώνουν τα παλιά φυτά τζιαι να τους βοηθούν να τα εμπορεύονται. Είπαν μου ότι για τα υψόμετρα μου, τοματούες μόνον μιτσιές κάμνουν διότι οι μεγάλες δεν θα φτάσουν να τες ηψήσουν. Όπως έφτασα (ως συνήθως) αργοπορημένος στην έκθεσην, μόνον κάτι ποκλάουρα εμείνασιν τζιαι εβρέθηκα με τομάτες πράσινες τζιαι τζίτρινες, πορτοκαλιές. Ήβρα τζιαι μιαν ρίζαν cherry κοτσσινούα ευτυχώς, διότι εκ των υστέρων ήβρα ότι άλλον η τομάτα η κότσσινη τζιαι άλλον η τζίτρινη. Εν αλήθκεια ότι οι τζίτρινες δεν σαπίζουν, δεν τες τρών ούτε τα ελάφκια πιλέ (θα καταλάβετε στην συνέχειαν του άρθρου), αλλά εν τσας ανούσιες.

Εθώρουν τα τζιαι εκαμάρωννα τα

Ξαφνικά, μετά που μιαν εφτομάδαν βροσιές, αρκέψαν οι πρώτες σκοτούρες. Περονόσπορος πας  τα φύλλα των τομάτων. Περονόσπορος πας τα φύλλα των πατάτων, οι καραόλοι οι τίτσιροι εφάαν τες οχτώ σαλάτες τζιαι αφήκαν μου θκυό.
ο καραόλος ο τίτσιρος

τζιαι τα έργα του

Ο περονόσπορος

πας τες πατάτες

τζιαι πας τα τοματόφυλλα


Μόλις αντίκρυσα το θέαμαν, ένοιωσα σαν τους οβραίους που αντικρύσαν τες 7 πληγές που τους έπεψεν ο θεός. Απογοητεύτηκα. Έβρισα τους καραόλους τους τίτσιρους να φκάλω το άχτιν μου, αλλά τίποτε. Μόνη λύση ήταν να κάμω ασκήσεις ζεν τζιαι να πείσω τον εαυτόν μου να πει «εν πειράζει», ας σώσουμεν ότι έμεινεν τζιαι να φυτέψουμεν άλλα.

Έφαα τους τόπους να έβρω οικολογικόν τρόπον να εξοντόσω τους καραόλους αλλά είναι πολλά αηδιαστικοί οι καλοί οι τρόποι. Πρέπει να φάλεις κούππες μες την γήν τζιαι να βάλλεις μέσα μπύραν να πααίνουν να πνίουνται μέσα. Εμέναν όμως το χωράφιν μου εν η μάνα του καραόλου του τίτσιρου. Δεν θα συνάνουνται μέσα μόνον τζιείνοι της ρέντας, θα έρκεται ο στρατός που το χωράφιν δίπλα. Τελικά ήβρα έναν βιολογικόν εξοντωτή που το τρών τζιαι φκάλλουν κορτάτζιν χωρίς να σκοτώννουν τους βατράχους ή τους κατσόσιοιρους που θα τους φάσιν για μεζέν. Κάθε φοράν που θα βουννήσω ποτζιείνην την βιολογικήν ψατζιήν ψουφουν εκατοντάδες τζιαι θα έχω την ψυσιήν τους στην συνείδησην μου. Αν δεν αποδεχτώ όμως τούτην την λύσην, θα πρέπει να τους πνίω μες την μπύραν τζιαι να τραβώ τζιαι τον βρόμον πον να βρωμίζουν μέσα όποτε τους ξηχάννω τζιαι δεν πετάσσω τα πτώματα.

Με τον περονόσπορον επέρναν τες κόκκινες μου γραμμές. Αντιμυκητικά ορκίστηκα να μεν βάλω, με μπιό με ξημπιό. Έκοψα προσεκτικά τα άρρωστα φύλλα τζιαι ευχήθηκα των φυτών να γιάνουν μόνα τους. Έπιασεν.

Εφύτεψα άλλες κοτσινοκολοτζιές να συμπληρώσω τζιείνες που μου εφάασιν οι καραόλοι, ποτζιεί, ποδά εξανακουρτίσαμεν τα.

Το καλοτζιαίριν άρκεψα να συνάω κολοκούθκια, (έφαα όσα κολότζια δεν έφαα σε ούλλην μου την ζωήν), εσύναξα 10 κιλά πατάτες, αγγούρκα, ρόκες, δύο μαρούλια (δύο μου αφήσαν οι καταραμένοι).

τωρά το ποστανούιν εν κάπως έτσι


Μιαν ημέραν πάω να καμαρώσω τα σμέουρα μου που αρκέψαν να ροζέφκουν, τι θωρώ!! Ήρταν τα ελάφκια. Εφάαν τζιαι τα φρούτα, εφάαν τζιαι τα φυτά. Εφάαν τζιαι τες μισές τοματούες τζιαι ας ήταν άουρες.


Τα ελάφκια τσαλαπατούν τες τομάτες τζιαι ρίφκουν τες χαμαί να τες φάσιν τζιαι λεηλατούν τα σμέουρα


Εσήκωσα τα σιέρκα μου πάνω τζιαι άρκεψα να κάμνω ασκήσεις ζεν. Τί να κάμω. Δεν θα αρκέψω να ψατζιέφκω τζιαι ελάφκια τωρά, ούτε τζιαι τζιυνηός θα γινώ. Είπα: αν θέλεις ελάφκια γυρόν που το σπίτιν σου γιατί σου αρέσκει η φύση, πρέπει να μοιράζεσαι τζιαι τα ρεντικά μαζίν τους. Αλλιώς πρέπει να θκιαλέξεις: ή ρεντικά, ή ελάφκια. Ή συρματομπλέγματα, ηλεκτρικά καλώδια … Όχι. Έφκαλα ούλλους τους φραμούς που το σπίτι μου τζιαι που την σκέψη μου όχι για να κάμω τόπον να βάλω άλλους. Ζεν. Καλή όρεξην ελάφκια μου. Την άλλην φοράν, να έρτετε μέραν να πούμεν τζιαι καμιάν κουβένταν. Δεν θα σας κάμω κακόν. Τζιαι αν γίνεται, να μου αφήσετε τζιαι κανέναν σμέουρον διότι αρέσκουν μου. Τζιαι καμιάν τοματούν να δώ τι ράτσα ένι πιλέ μου. 

Εφθινοπώρκασεν. Στην θέσην των πατατών έβαλα σπανάσσιν, οι κοτσινοκολοτζιές ακάμαν τεράστια κοτσινοκόλοκα, το γέλαρμασιν άθθισεν. Τα σμέουρα εξαναβλαστήσαν τζιαι εκάμαν δεύτερην τζιοιλιάν φρούτα. Οι τομάτες εξαναφορτωθήκαν τζιαι εκαρτέρουν τες να τελειωθούν. Ο μαϊτανός, ο θκιόσμις, τα κρομμυόφυλλα εδώκαν δεκάδες βινεγκρέττες ή λαδόξινα για να γαρνίρουν ψάρκα, κρεατικά ή χόρτα (όλα μπιό, εδώ βρίσκεις ότι θέλεις).

Έλειπα μιαν εφτομάδαν. Ερχόμενος πίσω, πάω να μαζέψω κανέναν κολότζιν τζιαι καμιάν τομάταν, τι θωρώ!! Τα σκατοελάφκια εκάμαν πάλε έφοδον. Εφάαν σχεδόν όλες τες τομάτες τες ψημένες, τζιαι όλα τα νέα σμέουρα. Όχι όλα. Αφήκαν μου έναν.

ένα σμέουρο για τον καλλιεργητήν

Τζιαι οι κοινωνικές παροχές μετά την τραπεζίκήν κρίσην


Έφαα το σμέουρον να γλυκάνει το δόντι μου τζιαι να έβρω τα ζεν λόγια να ψάλλω για να μεν σαλαβατώ τζιαι να βρίζω τζιαι εσύναξα τες τομάτες που μου αφήκαν. Έκοψα τζιαι μαϊτανον που δεν τον θέλει κανένας από τους φίλους του ποστανιού μου, τζιαι κρομμυόφυλλα, τζιαι λλίον βαλικόθκιοσμον. Το κολοκούιν που μου εγέλασεν πριν μιαν εφτομάδαν εγίνην κόλοκος (όχι πολιτικός) τζιαι το έκοψα να το ξησπορκάσω να βάλω το κρεατερόν μες τα λουφκιά. Αγγούριν δεν μου αφήκαν, ήρταν νέοι καραόλοι τίτσιροι τζιαι το εκάμαν σαν τα ταμεία κοινωνικών παροχών που τα εφάαν οι τράπεζες. Έφαα όμως πολλά πριν, οπόταν χαλάλιν τους.

Ζεν σημαίνει να είσαι εφκαριστημένος με ότι έχεις. Εἰ τό φέρον σέ φέρει, φέρε καί φέρου˙ εἰ δ' ἀγανακτεῖς,. καί σαυτόν λυπεῖς καί τό φέρον σέ φέρει. Είπεν ο Παλλάδας που τον 4, ή 5 αιώναν, δεν θα κάτσω εγώ να αγανακτώ για έναν αγγούριν τζιαι μιαν δράκαν σμέουρα!

Φέρε και φέρου είπεν.

Έπιασα την πενιχρή σοδιάν μου με στόχον να την χρησιμοποιήσω για να δώκω γεύσην, βιταμίνες τζιαι ψυχήν σε κάτι πεθαμμένα λουβκιά που εγόρασα που κάτι ινδούς. Εδώ δεν βλαστούν τα λουφκιά, θέλουν νήλλιον.

Από το ταξίδιν μου έφερα τζιαι βιολογικόν λάδιν Καλαμαθκιανόν. Καλαμαθκιανές ελιές βιολογικές πουλούν τα σούπερμαρκετ δακάτω τζιαι εν τζιαι πρώτης ποιότητας. Όξινα βιολογικά, άσε… από Νότιον Άφρικήν, αλλά δεν έθελα να φάω το delice μου μου με μηλόξιδο σήμερα.
Απόλαυσα λουφκιά. Οι τομάτες οι τζιτρινες μέσα στα λουφκιά χάννουν την ανουσιάδαν τους. Πιάννουν γεύσην που τα λουφκιά τζιαι διούν τους πίσω δροσιάν. Του χρόνου θα τες ξαναφυτέψω για τα ελάφκια. Την γλύκαν του γεροκόλοκου του παραψημένου εξισορροπάς την με δάφνην πον να βράσεις μες το ζουμίν με τα λουφκιά, τζιαι με ρίγανην πον να βάλεις πουπάνω (μερσί για τον chef που μου έδωσεν την συμβουλή). Όλα ισοζυασμένα. Μια σκέτη απόλαυση με βιολογικόν λάδιν.


η σημερινή σσοδκιά


La morale de l’histoire: αντί να αγχώννεσαι να πολεμάς τους εχρθούς του ποστανιού σου, φυτεύκεις πράματα που δεν τους αρέσκουν τζιείνους τζιαι αρέσκουν σου εσέναν. Αλλιώς θα σε φάει ή το κάγριν ή τα χημικά. Τζιαι το ποστάνιν το βιολογικόν θέλει γνώσην, υπομονήν τζιαι κόπον. Να παρατηράς τζιαι να μαθαίνεις, τζιαι του χρόνου να προσαρμόζεσαι καλλύττερα τζιαι πιο αρμονικά στο περιβάλλον που σου έλαχεν. Οι καραόλοι οι τίτσιροι είναι πάντα πιο δυνατοί από σέναν. Διότι αν τους εξολοθρέψεις τέλλεια, θα εξολοθρέψεις τζιαι πολλά άλλα που αγαπάς χωρίς να το καταλάβεις καν. 

Στην υγειάν σας.

λεξικό:

ρέντα: λαχανικά, λαχανόκηπος (από το ιταλικό rentida): η Ευρωπαϊκή ένωση εκατάστρεψε με τους νόμους της όλες τες μικρές ρέντες τυποποιώντας τα ρεντικά (αγγούρκα ίσια, τομάτες στροντζιλές καλιμπραρισμένες σφηκτές) προς όφελος των μεγάλων γεωκτημόνων

ποστάνι: λαχανόκηπος, πεπονόφυτεία, παττιχόφυτεία: Τα ποστάνια τα ψεκασμένα εγερημιάσαν τον τόπον, αξαφανίσαν την βιοποικηλότηταν, δεν έμεινεν με βλαβερόν αλλά ούτε τζιαι ωφέλημον έντομον, τζιαι κατ΄επέκτασην πουλλίν, χόρτον. Εγίνην η γή πιόν σιέρισση, όι που την ακαλλιεργησιάν, αλλά που το πολλήν καλλιέργημαν τζιαι την χημείαν.

τραπάτζιν: λασάνιν, μικρόν κομμάτι γής (από το Ιταλικό strapazzare, κοματιάζω): εφάαν του οι τοκογλύφοι το μάλιν του τζιαι αφήκαν του έναν τραπάτζιν γην που εν αξίζει τίποτε.

καταρίφκω: σπαταλώ, καταστρέφω άδικα, αφήνω κάτι ανεκμετάλλεφτο: έχουν έτσι όμορφον τοπίον τζιαι καραρίφκουν το χτίζοντας πας σε κάθε μούττην του λόφου τζιαι μιαν βίλλαν.

Περονόσπορος: αρρώστια μύκητας που σκοτώνει το φύλλωμα των ρεντικών: η τράπεζες εκαταντήσαν ο πορονόσπορος της οικονομίας αντίς να εν το νερόν που την ποτίζει.

καραόλος τίτσιρος: γυμνοσάλιαγκας: (δε βρίσκω παράδειγμα από τη σύχρονη οικονομία, ας έβρει ο αναγνώστης τζιαι να το προσθέσει στα σχόλια)

λουφκιά: μαυρομάτικα φασόλια: ετάξαν μας χαβιάριν μες την ευρωπαϊκήν ένωσην τζιαι εφάαν μας τζιαι τα λουφκιά μας.

Κολότζιν: κολοκύθι. : πρέπει να έσιεις κκελέ κολότζι για να μεν καταλάβεις ποιός θα φάει τον κόπον του κόσμου με τούτην την οικονομικήν κρίσην που εδημιουργήσαν πάλε.

8 σχόλια:

Moonlight είπε...

Απόλαυση η ανάρτηση σου...
Καλή συνέχεια τζαι του χρόνου καλλύτερα..

Rania είπε...

όντως απόλαυση..ζήλεψα λίγο! θέλει όμως μεράκι:)

astronaftis είπε...

ζήτω το ίντερνε... άμα μπορώ να απολαμβάνω τέτοια κείμενα στην γλώσσαν μου με συνοδεία φωτογραφιών για ρεντολάσανα τόσον πόμακρα που τα δικά μας. να 'σαι καλά.

νεος είπε...

Εν γι αυτόν που είσαι ο aceras με το νάμι, για τούντες αναρτήσεις...

Δουλεύκει το ζεν θωρώ, αν κρίνω που το κείμενο το απολαυστικό.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ τζι ο Νίκος είσαστεν διαδικτυακές βιολογικές τζαι οικολογικές εγκυκλοπαίδειες.

Χαζίριν εγεύτηκα την δροσιάν της τομάτας της τζιήτρινης μες τα λουφκιά...

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

le jardin de joie!

Bananistanos είπε...

Εν καλά τα διδάγματα άμα έσχεις τη κηπουρική για χόμπυ. Τι γίνεται όμως άμα που τη παραγωγή εξαρταται το ψουμίν τζε η στέγη των κοπελλυθκιών σου;

Aceras Anthropophorum είπε...

Εν αλήθκεια ότι εγώ εν για διασκέδασην που το κάμνω. Αλλά το ίδιον κάμνω τζιαι με την δουλειά μου, τζιαι φκάλλω το ψουμίν των κοπελλουθκιών μου τζιαι όχι μόνον. Πως διασκεδάζει όμως ένας περβολάρης που παράγει εντάτικά σε σημείον που να σκοτώννει το χώμαν που τον τρέφει; Τζιαι για είντα λόγον; Για να του τα τρων οι μεσάζοντες, οι τράπεζες, ο Ορφανίδης. Δεν ηξέρω, αλλά εγώ αν είχα κληρονομήσει χωράφκια τζιαι έθελα να διασκεδάσω μαζίν τους θα έκαμνα ότι κάμνω τζιαι με το ποστανούιν μου, περνώντας παραπάνω χρόνον για γνώσην να φκάλλω βιολογικήν παραγωγήν με τες λλιόττερες απώλειες. Τζιαι νομίζω ότι θα εζούσα καλά όπως ζουν οι παραγωγοί του του καλαμαθκιανού λαθκιού που μου εδώκαν την χαράν να ευχαριστηθώ μες τα λουφκιά μου, η του βιολογικού αρνιού που έφαα σήμερα που έβοσκεν με αξιοπρέπειαν (όσην τουλάχιστον αξιοπρέπειαν μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν ζώον που αναγιώννει για να το φάει κάποιος). Το μέλλον της γεωργίας δεν είναι τα φτηνά ποσκούπηα αρτησμένα με τα χημικά για να κάμνεις υπερπαραγωγήν. Είναι τζιείνα που τρώει ο άλλος τζιαι τα σιαίρεται. Τζιαι αντίς να πληρώνει τα λεφτά του σε κάθε κηφήνα γιατρόν, τα πληρώνει να τρώει καθαρά προϊόντα που να τα σιαίρεται. Διότι το κέρδος για την υγείαν εν διπλόν: έναν διότι εν καθαρά, τζιαι δεύτερον διότι σιαίρεσαι τζιείνον που τρώεις. Τζιαι αν έσιεις τζιαι κάποιον πολιτισμόν πάνω σου το κέρδος γίνεται τριπλόν, διότι σιαίρεσαι τζιαι για το χωράφιν που σου εκάρπησεν το φαίν σου, διότι σκέφτεσαι το ούλλον βιοποικηλότηταν, έντομα, πουλιά που φουλιάζουν μέσα, ερπετά, βατράχους, χόρτα πας τους βραμούς άλλα που τες μολώσιες τζιαι τα σιταρόχορτα που επιβιώννουν που τα φυτοεξολοθρευτικά. Εγώ πάντως ξέρω παραγωγούς βιολογικών που ζούν καλλύττερα που τους conventional παραγωγούς της υπερπαραγωγής. Ούλλα ζήτημαν σωστού buisiness plan είναι. Παράγεις πολλά, πουλεις φτηνά, φκάλλεις χ. Παράγεις λλία, πουλείς πιο ακριβά φκάλλεις ψ. ψ>χ εάν το δεύτερον business model εν καλλύττερον που το πρώτον.

Άτε, διάς μου ιδέες τωρά να τα παραιτήσω ούλλα τούτα που κάμνω τζιαι να πα να γοράσω καμιάν τριανταρκάν έγιες να κάμνω τυρίν bio.