Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Οικονομία ενέργειας στο μαείρεμαν.

Την ανάρτησην τούτην έκαμα την στην αρχήν του Ιούλη πριν να έρτω στην Κύπρον. Τελικά έγινεν τζιαι επίκαιρη. Σε επόμενην ανάρτησην θα βάλω τες σκέψεις μου για την στρατηγηκήν του κράτους για την εξοικονόμισην ενεργείας τζιαι τες ανανεώσιμες πηγές.


Κάθε άθρωπος για να ζήσει στον σύχρονον αναπτυγμένον κόσμον καταλιεί έναν περίπου 50’000 κιλοβατώρες (στην Αμερικήν τζιαι Καναδάν που επικρατεί η άκρατη συνείδηση της αγοράς τες διπλάσιες). Μιλούμεν για εναλλαχτικές πηγές ενεργείας. Για να φκάλεις τόσην ενέργειαν που τον ήλιον με τα σημμερινά φωτοβολταϊκά θέλεις 350 με 400 τετραγωνικά ηλιακού συλλέκτη. Μια οικογένεια με 2 κοπελλούθκια πόσα μέτρα θέλει να την κανέσουν; Μιλούμεν για αστρονομικά μεγέθη, τζιαι σε μέτρα, τζιαι σε επενδύσεις.

Εάν δεν μειωθεί δραστικά τούτη κατανάλωση, οι εναλλαχτικές πήγες ενεργείας δεν κανούν ούτε για επιδόρπιον. Είναι σαν να θέλεις να χορτάσεις έναν στρατόν με χαβιάριν.

Πόσον πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση; Όσον καταλιείς σήμερα τουλάχιστον διά τρία. Αλλιώς μην μιλάς για οικολογίαν. 5 τζιαι 10% εξοικονόμηση ενεργείας είναι μιλλοσφοντζίσματα. Είναι λουβάνες για κατανάλωση από άσχετους που θα τες γοράσουν για χαλεπιανά. Τζιαι όποιος θέλει να πληρώννει για ανανεώσιμες πηγές ανέργειας πριν να κάμει σοβαρότατην εξοικονόμισην, ή βλάκας είναι, ή eco-μέτοχος, ή πολιτικός που πουλεί πνεύμαν.

Η Ευρώπη μας επέβαλεν να μειώσουμεν την κατανάλωσην κατά 20% μέχρι το 2020. Εθκιάβασα το εθνικόν σχέδιον που θα υλοποιήσει αυτόν τον στόχον αλλά δεν πιστεύκω ότι θα επιτευχθεί. Αυτά όμως είναι για τες πολιτικές. Σαν άτομα πώς θα μειώσουμεν την ανάγκην μας που την ενέργειαν χωρίς να χάσουμεν ποιότηταν ζωής; Αυτόν είναι το ζητούμενον στο δικόν μας επίπεδον.

Να διαιρέσεις την κατανάλωσην σου δια τρία είναι πολλά δύσκολος στόχος αλλά όχι ανεπίτευκτος. Μιλούμεν για 66% μείωσην.

Τουλάχιστον για τα κτήρια ξέρω ότι παρόλον που δύσκολον είναι δυνατόν. Έκαμα τον ενεργειακόν σχεδιασμόν δεκάδων από τα οποία τζιαι έναν στην Κύπρον. Θέλει όμως να κάμεις reset ότι ξέρεις τζιαι να σκέφτεσαι άλλωσπως.

Αφήνουμεν όμως τα μεγάλα τζιαι ας πιάσουμεν τα μικρά τζιαι τα καθημερινά. Έναν νοικοτζιυρκόν καταλιεί κάθε χρόνον 500 κιλοβατώρες για το μαείρεμαν. Πως θα το ρίξουμεν στες 170;

Μην ησκεφτείτε το ντελίβερι, διότι το ντελίβερι εκτός που την ενέργειαν για μαείρεμαν, εμπεριέχει τζιαι την ενέργειαν για μεταφοράν. Μόνον για να κουβαλήσεις 365 γεύματα που απόστασην 2 χιλιομέτρων θέλει πάνω που 1000 κιλοβατώρες πεζίναν. Κρούζεις δύο για να μεταφέρεις έναν. Άστο.

- Να τρώμεν ωμά! Είναι μια λύση, αλλά τρεις ημέρες νηστίσιμα του λαθκιού τζιαι στο άκουσμαν της λέξης μαρούλλιν φκάλλεις σπιρούθκια . Μπορούμεν όμως να τρώμεν παραπάνω ωμά. Εν πιο υγειηνά, έχουν ούλλες τες βιταμίνες. Θκυό φορές την εφτομάδαν ψουμίν, ελιάν, σαλάτα, παττίχαν τζιαι χαλλούμιν κάμνει μας 2/14 (15%) εξοικονόμησην. Έχουμεν άλλα 52% προσπάθειαν για να φκάλουμεν 66%.

Να τρώς φαγιά που δεν θέλουν πολλήν ψήσιμον. Τζιαι να μάθουμεν επιτέλους στην Κύπρον ότι τα al dente (δηλαδή μισοωμά) μακαρόνια εν πιο εύγευστα που τα βαρυψημένα μακαρούνια σούππα που εμαείρευκεν η στετέ μας. Τζιαι τα κολοκούθκια τα κυπριακά του αθθού, άμαν τα βουττήσεις μες το νερόν το βραστόν 5 λεπτά εψηθήκαν, τζιαι έτσι τραγανά κρατούν ούλλες τες βιταμίνες, τζιαι ούλλην την γεύσην. Οι μπρόκολες με 3 λεπτά ζεμάτισμαν, άμαν τους βάλεις λλίον όξεινον τζιαι λίον λάδιν καλόν είναι όνειρον, ευκολοχόνευτες, δεν γεμώννουν την τζιοιλιάν σου αέραν τζιαι δεν πικρίζουν. Οι στετάες μας εχογλάζαν τα πάντα ώρες διότι ήταν ξημαρισμένες. Δεν είχαν ψηγεία, δεν είχαν νερόν τρεξιμιόν, ήταν οι τόποι γεμάτοι μούγες, λιμπούρους, τσιριπίλλες, που εφεύκαν που την κοπριάν τζιαι έρκουνταν τζιαι εκάθουνταν πας τα φαγιά. Σήμμερα 3 λεπτά μες το νερόν το βραστόν, το λαχανικόν το πλυμμένον δεν έχει μικρόβια να σε σκοτώσουν. Βάλε έτσι στο περίπου 5% οικονομίαν που λλιόττερον ψήσιμον, μεινίσκουν μας 47% προσπάθεια για να φτάσουμεν τον στόχον.

Να στουππώννεις την μαείρισσαν. Μια στουππωμένη μαείρισσα θέλει 30% λλιόττερην ενέργειαν για να βράσει τον νερόν, τζιαι έναν φαΐν που χογλάζει στουππωμένον καταλιεί 60% λλιόττερον. Θα μου πείτε ξησιειλά. Το ότι ξησιειλά εν η απόδειξη ότι εξοικονομεί πολλλλλήν ενέργειαν. Στούππως το το μαυρογέρημον τζιαι βάλε το κουμπίν της σώπας στο 1. Εν ανάγκη να το χογλάζεις στο 6 τζιαι στο 9; Βάλλουμεν άτε, 10% οικονομίαν (δεν είναι όλα τα φαγιά της μαείρισσας, τζιαι για μερικά ήδη στουππώννουμεν την μερικώς). Μεινίσκει άλλον έναν 37% προσπάθεια. Εκάμαμεν όμως ήδη 30% χωρίς μιαν μπακκίραν επένδυσην.

-Να χρησιμοποιείς την ανάλογην μαείρισσαν για την κάθε ποσότηταν πον να μαειρέψεις. Όσον πιο μεγάλη εν η μαείρισσα, τόσον παραπάνω απώλειες έχει. Τζιαι να χρησιμοποιείς το σωστόν αμμάτιν. Πολλή φωθκιά θερμαίνει τον αέραν της κουζίνας τζιαι όι το φαΐν. Η διαφορά εν μεγάλη. Εσυνειδητοποίησα το στα πειράματα που έκαμνα πας την ηλιακήν σόπαν. Χρησιμοποιώντας μεγάλον σκεύος δεν εκατάφερνα πιλέ να βράσω έναν τζισβέν νερόν. Εκατάφερα να ψήσω φαΐν όταν έβαλα το σωστόν σκεύος αναλογικά.

Επίσης προσοχήν να κάθεται η μαείρισσα κέντρον πας το αμμάτιν να μεν διαφεύγει ποτζιεί τζιαι ποδά άδικα η θερμότητα.

Είναι τζιαι οι μαείρισσες του ατμού, που λόγω ψηλής πίεσης ψήνουν το φαί πολλά πιο γλήορα.

Βάλλουμεν άλλα 5% οικονομίαν που την ορθήν θέρμανση που ψήνει το φαΐν τζιαι όι την μαείρισσαν ή τον αέραν. Φτάννουμεν στο 35%.

Να χογλάζεις το νερόν μες τον ηλεκτρικόν βραστήραν. Ένας βραστήρας 2700 W βράζει έναν λίτρο νερόν σε 2 λεπτά. Μια μαείρισσα θέλει 5 λεπτά πάνω σε μιαν ηλεκτρικήν πλάκαν. Εάν χογλάζεις 2 λίτρα την ημέραν μέσον όρον κρούζεις 66 kWh αντίς 91 με την μαείρισσαν. (βράζεις το νερόν μες τον βραστήραν τζιαι μετά βάλλεις το του φαγιού για να το ψήσεις βραστόν). 25 kWh οικονομίαν φκάλλει μας άλλα 5%. Μένει μας άλλον 30%.

Να σβήννεις το φαΐν 5 με 10 λεπτά πριν να τελειωθεί το ψήμαν του. Η συσσωρευμένη θερμότητα πας την μαείρισσαν κανεί για να συνεχίσει να ψήννει το φαΐν άλλό 15 λεπτά. Το φαΐν δεν χρειάζεται να φκάλλει βουρβουλλάους για να ψήννεται. Οι Νορβηγοί παραδοσιακά έχουν μιαν μαείρισσαν που δεν είναι μαείρισσα μέσα στην οποίαν συνεχίζουν να ψήννουν το φαΐν άμαν μισοψηθεί. Είναι μαι κάσια με πίτερα μέσα που θερμομονώννει την κανονικήν μαείρισσαν που συνεχίζει να ψήννει το φαΐν. Έχει τζιαι μαείρισσες με διπλά τοιχώματα που άμαν τες φκάλεις που την φωθκιάν, έχουν τζιαι έναν δισκούιν που τες καθίσκεις πάνω τζιαι θερμομονώννει τζιαι τον κώλον του. Αυτές είναι η τέλειες οικολογικές μαείρισσες. Αλλά τζιαι μιά απλή λύση με έστω λλιόττερην απόδωσην, είναι να φκάλεις την μαείρισσαν που την φωθκιάν άμαν κρυάνει λλίον τ΄αμμάτιν τζιαι να την κάτσει πάνω σε έναν φελλόν απομονωτικόν τζιαι να την ησσιεπάσεις με μιαν μαντηλιάν. Άτε. Έφκαλα σας άλλα 5% οικονομίαν. Είμαστιν εις το 25%.

Να αλλάξεις την ηλεκτρικήν σόπαν τζιαι να πιάσεις μιαν vitroceram. Τζιαι η induction είναι πολλά οικονομική, αλλά λόγω του στάνμπαϊ (8 - 18 W) που δουλεύκει 8760 ώρες τον χρόνον κρούζει περίπου ⅓ της κατανάλωσης για το φωτούιν παρά για το ψήμαν. Μπορείτε να έβρετε induction Class A χωρίς στανμπάι ή να την ησβήννετε που τον διακόπτην άμαν τελειώσετε το φαΐν. Οι induction θέλουν τζιαι ειδικές μαείρισσες, επωμένως αν θα αλλάξετε την υφηστάμενην ηλεκτρικήν σόπαν τζιαι έχετε πολλά οικιακά σκεύη προτιμήστε την vitroceram που εν επίσης οικονομική. Παρόλον που εν στα γαλλικά, γερμανικά τζιαι ιταλικά, αν πάτε πας το www.topten.ch μπορείτε να έβρετε οικολογικά μοντέλλα για πάσης φύσεως ηλεκτρικές συσκευές. Οι σόπες του καζιού εν εξίσου οικολογικές με τες ηλεκτρικές, διότι παρόλον που κρούζουν 3 φορές παραπάνω ενέργειαν σε κιλοβατώρες, δυστυχώς για να φκάλεις μιαν κιλοβατώραν ηλεκτρισμόν θέλεις 3 κιλοβατώρες πετρόλαον ή γκάζιν, οπότε, που ήσουν, πούποτε. Αλλά άν έχεις μιαν με ηλεκτρικές πλάκες, πρέπει όπωσδήποτε να την αλλάξεις στην επόμενην αγοράν σόπας διότι δεν είναι δουλειά να κρούζεις τόσην ενέργειαν για το ψήσιμον. 

Έχουμεν 30% οικονομίαν που την αλλαγήν της ηλεκτρικής. Μόνον που εν 30% μετά που έχουμεν ρίξει την κατανάλωσην ήδη κατά 41%, δηλαδή φκάλλει μας μόνον 18% πάνω στην σημερινήν κατανάλωσην. Τζιαι τούτον αν έχουμεν μιαν παλιόσωπαν με χαλύβδινες πλάκες. Αν έχουμεν vitroceram ή σώπαν γκαζιού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εξοινονόμηση
. Υπάρχει δηλαδή, διότι έχουμεν τζιαι την ενεργειακήν αποδοτικότηταν του φούρνου όπου κερδίζουμεν που ούλλα τα μοντέλλα άμαν αλλάξουμεν τον φούρνον τζιαι βάλουμεν έναν πιο θερμομονωμένον του οποίου η βράστη δεν θερμαίνει την κουζίναν αντίς τα σινιά. Επειδή εν δύσκολον να έβρουμεν την αναλογίαν φούρνου / αμμαθκιών στες ώρες λειτουργείας της σόπας, ας βάλουμεν έναν στροντζυλόν 20% εξοικονόμησην που μιαν σώπαν ενεργειακής κατηγορίας Α+. Βλέπετε λοιπόν ότι τζιαι ούλλες τες τέγνες εξοικονόμησης ενέργειας να κάμουμεν δεν ηφτάνουμεν στα 67% που χρειάζεται. Λείφκεται μας 5 με 25%.

Ίσως το λλίον που μας χρειάζεται να το έβρουμεν που τες νέες τεχνολογίες. Το ψήμαν με vacum σε θερμοκρασίες 62% είναι ίσως κάτι που θα εξοινονομήσει ενέργειαν. Ψήνεις δηλαδή σε μπεν μαρί. Άμαν εν θερμομονωμένον, θα θέλει ελάχιστην ενέργειαν σε σχέσην με το συμβατικόν ψήσιμον. Αυτά όμως είναι high tech ιστορίες. Μια low tech τεχνολογία είναι ο ηλιακός φούρνος, η ηλιακή σόπα, η ηλιακή ψησταριά. Δεν εν ακριβές. Πουλούν ήδη στην Κυπριακήν αγοράν τζιαι έχει μοτέλλα που στοιχίζουν 50 με 80€. Έχει τζιαι κάτι γαλλικά που στοιχίζουν 200 με 350€ τζιαι εν πολλά καλλύττερης ποιότητας. Μπορείτε βέβαια να κάμετε μόνοι σας. Σχέδια έσιει πολλά πας το ίντερνετ. Μπορείτε να δείτε τζιαι την ηλιακήν σoπαν που έκαμα τζιαι ανάρτησα πας τα ιστομαγειρέματα.

Η εξοινονόμιση ενεργεία χωρίς την απώλειαν ποιότητας ζωής είναι δυνατή αλλά δύσκολη. Θέλει όρεξην, άλλα μυαλά, άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες, τζιαι άλλην τεχνολογίαν.

12 σχόλια:

Εράνισμας είπε...

Πολύ ενδιαφέρον.
Γνωρίζεις αν υπήρχαν παρόμοιες πρακτικές ψησίματος στην Κύπρο (πριν την έλευση του ηλεκτρικού) με χρήση της ηλιακής ενέργειας?

Ανώνυμος είπε...

Polla xrhsimo to post sou re acera! Na'sai kala na mas ta matheneis tzi'emas!
Eida tziai thn moutzientran sou potzei! Bravo! Me ta kkerazia po'vales ston hlion inna'mpo'ginen???

Ανώνυμος είπε...

Postbabylon poupanw!

Eólica είπε...

Εγώ έχω γκάζι, όι ηλεκτρική κουζίνα, επέμενα όταν εκάμναν το διαμέρισμα γιατί δεν μπορώ να μαειρέψω με το ρεύμα. Τωρά με τις περικοπές είμαι μια χαρά, πάλαι μαειρεύκω αλλά εν έχω φούρνο.
Η μάνα μου η θεά έκαμε κάτι άλλο: επήρε στο φούρνο της γειτονιάς τη σπανακόπιτα τζιαι άλλα φαγιά που έκαμε για να της τα ψήσουν. Τζείνους αφού εν αναμμένοι που εν αναμμένοι οι φούρνοι τους.

the Idiot Mouflon είπε...

Αλλά να άφτεις φωθκιά κανονική τζιαι να σύρεις το δαμάλιν πάνω, όι α;

Εγελάσαν σας βρε Aceras, την οικολογία τζιαι τον συγχρονισμό μέ τη φύση δεν θα τα καταφέρουμε ποττές αν δεν επιστρέψουμεν στην αμεσότητα του πρωτόγονου.

Τούτα ούλλα που περιγράφεις απλά διατηρούν τον άνθρωπο μεσ' την "τεχνολογία" (εξαίρεση τα ωμά, συμφωνώ) τζιαι επαφήν με το άγριο μέσα του δεν διούν. Ισορροπία πως θα φέρουν;

ιων σκεπτικός είπε...

Πολλά ενδιαφέροντα εμάθαμεν σήμερα Ασέρα. Ευχαριστούμεν.

Εχτές 'αψα τον φούρνον της αυλής. Εχω δυο. Εναν μεγάλον για ψουμιά τζιαι έναν μικρόν.

Αθθυμούμε που ήμουν μιτσιά τζιαι δεν είχαν ούλλοι φούρνον του γκαζιού στο σπίτιν, κάθε κυριακή ή μεγάλη γιορτή οι μανάδες μας επυρώνναν ένα φούρνον στην γειτονιά τζιαι εβάλλαν το ψητό τους. Επέρναν ούλλες που 2 κομμάτια ξύλα. Εφουρνίζαν τζιαι μακαρόνια του φούρνου ή τζιαι κουπέπια, τζιαι εξιφουρνίζαν τα πιο γρήγορα.

Τωρά πέ μου εν εντάξει να αφταίννω τον φούρνον με τα ξύλα ή κάμνω αλλην ζημιάν;

Είδα τζιαι το άλλον σου ποστ με τες φατζιές. Ευχαρίστως φιλοξενώ σε αν εν να μου κάμεις τζιαι μέναν έναν ηλιακόν φούρνον. Υπόσχουμε σου θα τρώμεν τζιαι παττίχαν πέντε Α, οικολογική με χαλλούμιν τζιαι ΄ψουμίν χωρκάτικον. :-)))))

the Idiot Mouflon είπε...

Προσθήκη.

"...διατηρούν τον άνθρωπο μεσ' την "τεχνολογία" (εξαίρεση τα ωμά, συμφωνώ) -τζιαι την κατανάλωση του έτοιμου (διότι τζιαι του σούπερμαρκετ έτοιμον ένει) τζιαι επαφήν με το άγριο "

Sike είπε...

ομολογώ ότι ήβρα τα αρκετά πιο εύκολα απ’ότι αρχικά με έκαμεν να νομίσω το «να τα τρώμεν ωμά». Κρεατοφάς γαρ, αντιλαμβάνεσαι γιατί εφέρμαρα κάπως.

Disdaimona είπε...

Το ίδιο τζαι με το φαην του φουρνου. Είτε το κάμνεις την νύχτα είτε το πρωίν πριν τη δουλειά, ακόμα τζαι μισήν ώρα πριν το τέλειωμαν του φαγιού, αμα το σβήσεις τζαι αφήσεις το σινί μέσα στο φουρνο, το μεσημέρι θα το έβρεις ψημένο.

Με τον ίδιο τρόπο, τα λεγόμενα γιαχνιστά ή καλαμαρίστικα κοκκινιστά πάλε στο φούρνο που θέλουν πιο λλίην ώρα τζαι αποφεύγεις τζαι τη τσίκνα συν τοις άλλοις. :)

Aceras Anthropophorum είπε...

Εράνισμας δεν υπήρχεν κάτι τέθκοιον.

Ποστμπάμπιλον η πρώτη φουρνιά που την άφησα τζιαι έφυα δύο εφτομάδες θερμές εξεράναν τέλλια τζιαι δεν τρώνουνται. Η δεύτερη φουρνιά που άφηκα πάλε 2 φτομάδες αλλά από τες οποίες η μια ήταν ψυχρή ήρταν τέλεια.

Εόλικα η κοινή χρήση μιας υποδομής εν πολλά οικολογική πράξη πολλές φορές. Στην Ελβετία για παράδειγμα έχει πολυκατοικίες που έχουν κοινή φρίζα για όλο το κτήριο τζιαι εξοικονομείται ενέργεια. Η ιδέα με τους φούρνους εν πολλά καλή. Στα χωρκά εν σύνηθες.

Αγρινέ η φαντασίωση του άγριου για ισορροπία δεν είναι απαραίτητη για τον καθένα. Μπορεί άλλωστε να είναι τζιαι επικίνδυνη για το περιβάλλον. Οικολογία δεν είναι η κατανάλωση του άγριου αλλά προ παντώς η διαφύλαξη του.

sike ξέρεις ότι έναν κιλόν κρέας εμπεριέχει μισόν σακκούιν δημητριακά;

Ιων σκεφτικέ, αν σκεφτείς πόθθεν έρκουνται τα ξύλα τζιαι η χρήση τους δεν διαταράσσει κάποιον ισοζύγιον, αν είναι άχρηστα, τότε ο φούρνος εν οικολογικός. Αν εν κανέναν τέρατσον που κρούζεις θα σε θυμώσω διότι τους τέρατσους αγαπώ τους παραπάνω που κάθε άλλον δεντρόν.

Disdemona σωστόν με το πρόωρον σβήσιμον του φούρνου. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι έναν φούρνος καταλιεί 3 με τέσσερεις φορές παραπάνω ενέργειαν παρά που την μαείρισσαν. Ο λόγος εν απλός. Βράζεις έναν ολόκληρον κουτίν στους 22ο τζιαι οι απώλειες εν τεράστειες σε σχέση με τες απώλειες μιας μαείρισσας. Άσε που κάμνει τζιαι έναν αιώναν για να ψηθεί.

ιων σκεπτικός είπε...

Εννοείται ότι δεν είναι τέρατσοι ή ελιές. Χρησιμοποιώ ξύλα άχρηστα ή και από κλαδέματα ελιών κλπ. Αρέσκουν μου τζιαι μέναν πολλά οι τερατσιές τζιαι τον χειμώναν θα φυτέψω στην αυλή μου, όπως τζιαι μοσφιλιάν, λατζιάν,άντρουκλιάν τζιαι πλάτανον. Ελπίζω μόνον να πιάσουν.

thalassamov είπε...

Αξιέπαινο κείμνο, όπως και τούτο στα Ιστομαγειρέμματα! Άρεσε μου πολλά η επισήμανση για την τηάνιση του κρεμμυδιού.
Το κακό στη Μεσόγειο είναι που εξεχάσαμε τον ήλιο, με τον οποίον εζήσαν γενιές και γενιές. Εκρατήσαμε τις μαγειρικές συνήθειες που την γλύκα της γεύσης παιδικών χρόνων αλλά όχι τη σοφία της ζωής στην αυλή,και τούτο γεννά κι άλλα κακά εκτός που την έλλειψη οικονομίας και οικολογικής συνείδησης,την οποίαν κακά τα ψέμματα είχαν την οι παλιοί με τον Σεβασμό τους στην Φύση και στις γέννες της.
Σε τούτο το κείμενο,οι ατομικές πράξεις οικολογίας,εν πράματα που λίον πολλά ξέρουμε τα οι πιο μικροί, ίσως να μεν τα κάνουμε όλα στην πράξη αλλά εν καιρός. Άρεσε μου η ιντάκτιον χούβερ,θα την αγοράσω.
Στην Κύπρο όσες φορές πήγα στο σούπερμαρκετ με τσάντες υφασμάτινες,η μάμα μου εντρέπαιτουν και όντως ο κόσμος επερίπαιζε με.Αλλά χαλάλι τους.
Για το σχέδιο ανάπτυξης συσσώρεσης ηλιακής ενέργειας Βς νέο Βασιλικό, τί λαλείς; Εν καλά ή όχι;

Ίσως το κείμενο στα Ιστομαγειρέμματα να ήταν καλά να το έγραφες και στη νεοελληνική,
ώστε να το μπορούν να το κατανοήσουν εύκολα και Ελλαδίτες.

φιλιά